هدف از بستن این تفاهم نامه ایجاد همکاری بین دانشگاه و موسسه در جهت بسط و توسعه همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی،نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص و تجهیزات تحقیقاتی آنان است