پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، 13 تا 16 مهر ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد