برگزاری سمینار تخصصی سیستم های انتقال قدرت در ذوب آهن اصفهان

برگزاری سمینار تخصصی سیستم های انتقال قدرت در گروه ملی فولاد

شرکت در همایش ملی انرژی های نو در دانشگاه آزاد خمینی شهر