بازدید دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه خمینی شهر به همراه اساتید از شرکت صنعت سازان اسپادانا